به سایت اف بوک خوش آمدید  | ورود به سایت | ثبت نام

بیولوژی سولومون (دوره 6 جلدی)

ارسال رایگان نويسندگان: سولومون، برگ، مارتین مترجمان: ...

قیمت پشت جلد: 290,000 تومان
مقدار تخفیف: 101,500 تومان
قیمت نهایی:188,500 تومان
تخفیف: 101,500 تومان

بیولوژی سولومون جلد پنجم

نويسندگان: سولومون، برگ، مارتین مترجمان: گروه مترجمان خانه ...

قیمت پشت جلد: 40,000 تومان
مقدار تخفیف: 12,000 تومان
قیمت نهایی:28,000 تومان
تخفیف: 12,000 تومان

بیولوژی سولومون جلد چهارم

نويسندگان: سولومون، برگ، مارتین مترجمان: گروه مترجمان خانه ...

قیمت پشت جلد: 45,000 تومان
مقدار تخفیف: 13,500 تومان
قیمت نهایی:31,500 تومان
تخفیف: 13,500 تومان

بیولوژی کمپبل جلد اول

جلد اول- شیمی حیات مولفان: واسرمن - مینورسکای- ...

قیمت پشت جلد: 23,000 تومان
مقدار تخفیف: 4,600 تومان
قیمت نهایی:18,400 تومان
تخفیف: 4,600 تومان

بیولوژی کمپبل جلد ششم

جاد ششم- ساختار و عمل جانوران مولفان: واسرمن - مینورسکای- ...

قیمت پشت جلد: 48,500 تومان
مقدار تخفیف: 14,550 تومان
قیمت نهایی:33,950 تومان
تخفیف: 14,550 تومان

بیولوژی کمپبل جلد هفتم اکولوژی

جلد هفتم- اکولوژی مولفان: واسرمن - مینورسکای- ...

قیمت پشت جلد: 32,000 تومان
مقدار تخفیف: 9,600 تومان
قیمت نهایی:22,400 تومان
تخفیف: 9,600 تومان

بیولوژی کمپبل جلد پنجم

جلد پنجم- ساختار و عمل گیاهان مولفان: واسرمن - مینورسکای- ...

قیمت پشت جلد: 29,000 تومان
مقدار تخفیف: 5,800 تومان
قیمت نهایی:23,200 تومان
تخفیف: 5,800 تومان

بیولوژی کمپبل جلد چهارم

جلد چهارم- مکانیسم تکامل و تاریخچه تکاملی تنوع ...

قیمت پشت جلد: 57,000 تومان
مقدار تخفیف: 11,400 تومان
قیمت نهایی:45,600 تومان
تخفیف: 11,400 تومان